Informacja prawna

Definicje

Usługobiorca: każda profesjonalna lub zdolna osoba fizyczna w rozumieniu art. 1123 i następnych Kodeksu Cywilnego, lub osoba prawna, która odwiedza Stronę, której dotyczą niniejsze warunki ogólne.
Usługi: http://terazswiecie.pl udostępnia Klientom :

Treść: Wszystkie elementy składające się na informacje zawarte w Serwisie, w szczególności teksty – zdjęcia – filmy wideo.

Informacje o kliencie: Zwane dalej « Informacjami (s) », które odpowiadają wszystkim danym osobowym, które mogą być przechowywane przez http://terazswiecie.pl do celów zarządzania kontem, zarządzania relacjami z klientami oraz do celów analizy i statystyki.

Użytkownik: Użytkownik Internetu łączący się, korzystając z w/w strony.

Dane osobowe: « Informacje, które pozwalają, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, na identyfikację osób fizycznych, których dotyczą » (art. 4 ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r.).

Terminy « dane osobowe », « osoba zainteresowana », « podwykonawca » i « dane szczególnie chronione » mają znaczenie określone w ogólnych przepisach o ochronie danych osobowych (RGPD: nr 2016-679).

Prezentacja strony internetowej.
Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, użytkownicy strony internetowej http://terazswiecie.pl są informowani o tożsamości różnych podmiotów zaangażowanych w jej tworzenie i monitorowanie:

Właściciel: Deschene – 6 rue de didot PARIS
Osobą odpowiedzialną za publikację jest osoba fizyczna lub prawna.
Webmaster : Deschene –
Hosting : Phpnet – 97-97 Bis Rue Général Mangin 38100 Grenoble 04 82 53 02 10
Inspektor ochrony danych osobowych : Deschene –

Ogólne zasady i warunki korzystania z serwisu i oferowanych usług.
Strona stanowi dzieło umysłu chronione przepisami Kodeksu Własności Intelektualnej oraz obowiązującymi przepisami międzynarodowymi. Usługobiorca nie może w żaden sposób ponownie wykorzystywać, przekazywać lub wykorzystywać na własny rachunek całości lub części elementów lub dzieł znajdujących się na Stronie.

Korzystanie ze strony http://terazswiecie.pl oznacza pełną i całkowitą akceptację opisanych poniżej ogólnych warunków użytkowania. Niniejsze warunki użytkowania mogą być w każdej chwili zmienione lub uzupełnione, dlatego też użytkownicy strony internetowej http://terazswiecie.pl są proszeni o regularne ich przeglądanie.

Ta strona jest zazwyczaj dostępna dla użytkowników w każdej chwili. O przerwie w konserwacji technicznej może jednak zadecydować http://terazswiecie.pl, która następnie postara się poinformować użytkowników z wyprzedzeniem o datach i godzinach interwencji. Strona internetowa http://terazswiecie.pl jest regularnie aktualizowana przez odpowiedzialną stronę http://terazswiecie.pl. W ten sam sposób uwagi prawne mogą być w każdej chwili modyfikowane: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o jak najczęstsze odwoływanie się do nich w celu ich przeczytania.

Opis świadczonych usług.
Celem strony internetowej http://terazswiecie.pl jest dostarczenie informacji dotyczących całej działalności firmy. http://terazswiecie.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej http://terazswiecie.pl były jak najbardziej dokładne. Nie może ona jednak ponosić odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, spowodowane przez nią samą lub przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają jej tych informacji.

Wszystkie informacje podane na stronie internetowej http://terazswiecie.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje zawarte na stronie internetowej http://terazswiecie.pl nie są wyczerpujące. Jest on podawany z zastrzeżeniem zmian, które zostały wprowadzone od czasu wprowadzenia go do sieci.

Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.
Strona wykorzystuje technologię JavaScript. Strona nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem z niej. Ponadto użytkownik strony zobowiązuje się do dostępu do niej za pomocą najnowszego, wolnego od wirusów sprzętu i przeglądarki najnowszej generacji. Strona http://terazswiecie.pl jest prowadzona przez usługodawcę w Unii Europejskiej zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RGPD: nr 2016-679).

Celem jest zapewnienie usługi, która zapewnia najlepszy poziom dostępności. Gospodarz zapewnia ciągłość swoich usług 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Niemniej jednak zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usługi hostingowej na jak najkrótszy czas, w szczególności w celu konserwacji, poprawy stanu infrastruktury, awarii infrastruktury lub jeśli Usługi i Korzyści generują ruch uznany za nienormalny.

http://terazswiecie.pl, a gospodarz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wadliwego działania sieci internetowej, linii telefonicznej lub sprzętu komputerowego i telefonicznego, w szczególności z powodu przeciążenia sieci uniemożliwiającego dostęp do serwera.

Własność intelektualna i podróbki.
http://terazswiecie.pl jest właścicielem praw własności intelektualnej i posiada prawa do użytkowania wszystkich elementów dostępnych na stronie internetowej, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logotypów, filmów, ikon i dźwięków. Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie całości lub części elementów strony, bez względu na zastosowane środki lub procesy, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody z: http://terazswiecie.pl.

Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie strony lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za naruszenie prawa i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

Ograniczenia odpowiedzialności.
http://terazswiecie.pl działa jako wydawca strony. http://terazswiecie.pl jest odpowiedzialny za jakość i prawdziwość publikowanych przez siebie treści.

Strona http://terazswiecie.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone na sprzęcie użytkownika podczas dostępu do strony http://terazswiecie.pl i wynikające albo z użytkowania sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanych w pkt 4, albo z pojawienia się błędu lub niezgodności.

http://terazswiecie.pl nie ponosi również odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata działalności gospodarczej lub utrata możliwości) wynikające z korzystania ze strony http://terazswiecie.pl. Miejsca interaktywne (możliwość zadawania pytań w miejscu kontaktowym) są dostępne dla użytkowników. http://terazswiecie.pl zastrzega sobie prawo do usuwania, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które są niezgodne z przepisami obowiązującymi we Francji, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W stosownych przypadkach http://terazswiecie.pl zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności na mocy prawa cywilnego i/lub karnego, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od zastosowanego środka przekazu (tekst, zdjęcie itp.).

Zarządzanie danymi osobowymi.
Klient jest informowany o przepisach dotyczących komunikacji marketingowej, ustawie z dnia 21 czerwca 2014 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 6 sierpnia 2004 r. oraz o ogólnych zasadach ochrony danych osobowych (RGPD: nr 2016-679).

7.1 Osoby odpowiedzialne za gromadzenie danych osobowych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach tworzenia konta osobistego Użytkownika i jego nawigacji na Witrynie jest: Deschene. http://terazswiecie.plest reprezentowana przez Stéphanie deschene, jego przedstawiciela prawnego.

Jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie gromadzonych przez siebie danych, http://terazswiecie.pl zobowiązuje się do przestrzegania ram obowiązujących przepisów prawnych. W szczególności do Klienta należy ustalenie celów przetwarzania jego danych, zapewnienie jego perspektywom i klientom, od momentu uzyskania ich zgody, pełnych informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych oraz prowadzenie rejestru przetwarzania zgodnie z rzeczywistością. W każdym przypadku, gdy http://terazswiecie.pl przetwarza dane osobowe, http://terazswiecie.plprend podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia dokładności i adekwatności danych osobowych w odniesieniu do celów, dla których http://terazswiecie.pl przetwarza je.

7.2 Cel gromadzonych danych

http://terazswiecie.pl może przetwarzać całość lub część danych:

w celu umożliwienia przeglądania Strony oraz zarządzania i śledzenia zamówionych przez użytkownika usług: połączenia i danych dotyczących użytkowania Strony, fakturowania, historii zamówień, itp.
zapobieganie i zwalczanie oszustw komputerowych (spam, hakerstwo, itp.): sprzęt komputerowy używany do przeglądania, adres IP, hasło (hash), itp.
usprawnienie nawigacji w witrynie: dane dotyczące połączeń i użytkowania
do przeprowadzenia opcjonalnych badań satysfakcji na stronie http://terazswiecie.pl: adres e-mail
do prowadzenia kampanii komunikacyjnych (sms, poczta): numer telefonu, adres e-mail
http://terazswiecie.pl nie wprowadza do obrotu danych osobowych, które są wykorzystywane tylko z konieczności lub do celów statystycznych i analitycznych.

7.3 Prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi, Użytkownicy http://terazswiecie.pl mają następujące prawa:

prawo dostępu (art. 15 RGPD) i sprostowania (art. 16 RGPD), aktualizacji, kompletności danych Użytkownika prawo do zablokowania lub usunięcia danych osobowych Użytkownika (art. 17 RGPD), gdy są one niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne lub których gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie lub przechowywanie jest zabronione.
prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (sekcja 13-2c GDMP)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych użytkowników (art. 18 RGPD)
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych użytkowników (art. 21 RDB)
prawo do przenoszenia danych dostarczonych przez użytkowników, gdy dane te podlegają automatycznemu przetwarzaniu na podstawie ich zgody lub umowy (art. 20 RGPD)
prawo do określenia losów danych Użytkownika po jego śmierci oraz do wyboru, komu http://terazswiecie.pl przekaże (lub nie) swoje dane osobie trzeciej, którą wcześniej wyznaczy.
Z chwilą powzięcia przez http://terazswiecie.pl wiadomości o śmierci Użytkownika i w przypadku braku instrukcji od niego, zobowiązuje się on do zniszczenia swoich danych, chyba że ich zachowanie okaże się konieczne dla celów dowodowych lub spełnienia obowiązku prawnego.

Jeśli Użytkownik chce wiedzieć, w jaki sposób http://terazswiecie.pl wykorzystuje swoje dane osobowe, poprosić o ich poprawienie lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu, może skontaktować się na piśmie z http://terazswiecie.pl pod następującym adresem Deschene – DPO, Deschene
6 rue de didot PARIS.

W takim przypadku Użytkownik musi wskazać dane osobowe, które chciałby poprawić, zaktualizować lub usunąć, podając dokładną tożsamość za pomocą kopii dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).

Wnioski o usunięcie danych osobowych będą podlegały obowiązkom nałożonym na http://terazswiecie.pl przez prawo, w szczególności w odniesieniu do konserwacji lub archiwizacji dokumentów. Wreszcie, użytkownicy portalu http://terazswiecie.pl mogą złożyć skargę do organów kontrolnych, a w szczególności do CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Nieprzekazywanie danych osobowych

http://terazswiecie.pl nie przetwarza, nie przechowuje ani nie przekazuje zgromadzonych informacji o swoich Klientach do kraju spoza Unii Europejskiej lub uznanego przez Komisję Europejską za « nieodpowiedni » bez uprzedniego powiadomienia Klienta. http://terazswiecie.pl zachowuje jednak swobodę wyboru swoich podwykonawców technicznych i komercyjnych, pod warunkiem że przedstawią oni wystarczające gwarancje w odniesieniu do wymogów rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych (RGPD: nr 2016-679).

http://terazswiecie.pl zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa Informacji, a w szczególności, aby nie były one przekazywane osobom nieupoważnionym. Jeżeli jednak zostanie zwrócona uwaga na incydent wpływający na integralność lub poufność informacji klienta na stronie http://terazswiecie.pl, musi on jak najszybciej poinformować klienta i poinformować go o podjętych środkach naprawczych. Ponadto, http://terazswiecie.pl nie gromadzi żadnych « danych wrażliwych ».

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty zależne od http://terazswiecie.pl oraz podwykonawców (usługodawców) wyłącznie w celu realizacji celów niniejszej polityki.

W granicach swoich właściwości i dla wyżej wymienionych celów, głównymi osobami, które mogą mieć dostęp do danych http://terazswiecie.pl Użytkownicy są głównie agenci naszego działu obsługi klienta.

Powiadomienie o zdarzeniu
Bez względu na to, jak bardzo się starasz, żadna metoda transmisji przez Internet i żadna metoda elektronicznego przechowywania nie jest całkowicie bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa, powiadomimy o tym zainteresowanych użytkowników, aby mogli oni podjąć odpowiednie działania. Nasze procedury zgłaszania incydentów uwzględniają nasze zobowiązania prawne, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Zobowiązujemy się do pełnego informowania naszych klientów o wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem ich rachunków oraz do dostarczania im wszelkich informacji niezbędnych do pomocy w wypełnianiu ich własnych obowiązków regulacyjnych w zakresie sprawozdawczości.

Żadne dane osobowe użytkownika strony http://terazswiecie.pl nie są publikowane bez jego wiedzy, wymieniane, przekazywane, przypisywane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Tylko hipoteza o odkupieniu strony http://terazswiecie.pl i jej prawa pozwoliłyby na przekazanie tych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby związany takim samym obowiązkiem zachowania i modyfikacji danych w odniesieniu do użytkownika strony http://terazswiecie.pl.

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych i danych osobowych dotyczących zdrowia http://terazswiecie.pl korzysta z sieci chronionych przez standardowe funkcje, takie jak zapory ogniowe, pseudonimizacja, szyfrowanie i ochrona hasłem.

Podczas przetwarzania danych osobowych, http://terazswiecie.plprend podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony ich przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Hipertekstowe linki « cookies » i znaczniki internetowe
Strona http://terazswiecie.pl zawiera pewną liczbę hipertekstowych linków do innych stron, utworzonych za zgodą http://terazswiecie.pl. Jednakże, http://terazswiecie.pl nie jest w stanie sprawdzić zawartości odwiedzanych w ten sposób stron i w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ten fakt.chyba, że zdecydują się Państwo na wyłączenie plików cookie, akceptują Państwo, że strona może z nich korzystać. O ile nie zdecydują się Państwo na dezaktywację plików cookie, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z nich przez stronę. Mogą Państwo dezaktywować te pliki cookie w dowolnym momencie i bezpłatnie, korzystając z opcji dezaktywacji oferowanych Państwu i przywołanych poniżej, mając na uwadze, że może to ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do całości lub części usług oferowanych przez stronę.

9.1 COOKIES

Cookie » to mały plik informacyjny wysyłany do przeglądarki Użytkownika i przechowywany w jego terminalu (np. komputerze, smartfonie), (dalej « Cookies »). Plik ten zawiera takie informacje, jak nazwa domeny użytkownika, dostawca usług internetowych użytkownika, system operacyjny użytkownika oraz datę i godzinę dostępu. Pliki cookie nie mogą w żaden sposób uszkodzić terminala użytkownika.

http://terazswiecie.pl prawdopodobnie przetworzy informacje dotyczące wizyty Użytkownika w Serwisie, takie jak przeglądane strony, przeprowadzone wyszukiwania. Informacje te pozwalają na udoskonalenie zawartości Witryny i nawigacji Użytkownika pod adresem http://terazswiecie.pl.

Ponieważ Cookies ułatwiają nawigację i/lub świadczenie usług oferowanych przez Stronę, Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby umożliwić mu podjęcie decyzji o ich akceptacji w taki sposób, aby Cookies były zapisywane w terminalu lub przeciwnie, aby były odrzucane, systematycznie lub według ich emitenta. Użytkownik może również skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby w poszczególnych przypadkach, zanim Pliki Cookie zostaną prawdopodobnie zapisane na jego urządzeniu, istniała możliwość zaakceptowania lub odrzucenia Plików Cookie. http://terazswiecie.pl informuje Użytkownika, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje jego przeglądarki internetowej mogą być dostępne.

 

Jeżeli Użytkownik odmówi zaakceptowania rejestracji Plików Cookie w swoim terminalu lub przeglądarce, lub usunie te zarejestrowane, zostanie poinformowany, że jego nawigacja i doświadczenia na Stronie mogą być ograniczone. Może to mieć miejsce również w przypadku, gdy http://terazswiecie.pl lub jeden z jej dostawców usług nie może rozpoznać, do celów zgodności technicznej, rodzaju przeglądarki używanej przez terminal, języka i ustawień wyświetlacza lub kraju, z którego terminal wydaje się być podłączony do Internetu.

W stosownych przypadkach http://terazswiecie.pl odmawia wszelkiej odpowiedzialności za skutki związane z pogorszeniem się funkcjonowania Serwisu i wszelkich usług ewentualnie oferowanych przez http://terazswiecie.pl, wynikające (i) z odmowy przez Użytkownika stosowania Plików Cookie (ii) z braku możliwości rejestrowania lub przeglądania przez http://terazswiecie.pl Plików Cookie niezbędnych do ich funkcjonowania z powodu wyboru Użytkownika. Konfiguracja każdej przeglądarki jest inna dla zarządzania Cookies i wyborów Użytkownika. Jest to opisane w menu pomocy przeglądarki, które pokaże, w jaki sposób Użytkownik może zmienić swoje życzenia dotyczące Cookies.

W każdej chwili Użytkownik może wyrazić i zmodyfikować swoje życzenia dotyczące Cookies. http://terazswiecie.pl może również korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby pomóc mu w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji opisanych w tej sekcji.

Wreszcie, klikając na ikony dedykowane sieciom społecznościowym Twitter, Facebook, Linkedin i Google Plus pojawiające się na Witrynie http://terazswiecie.pl lub w jej aplikacji mobilnej oraz jeśli Użytkownik zaakceptował deponowanie plików cookie poprzez kontynuowanie nawigacji w Witrynie lub aplikacji mobilnej http://terazswiecie.pl, Twitterze, Facebooku, Linkedin i Google Plus, może również deponować pliki cookie na swoich urządzeniach (komputer, tablet, telefon komórkowy).

Tego typu pliki cookie są umieszczane na Państwa terminalach tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na nie zgodę poprzez kontynuowanie nawigacji na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej http://terazswiecie.pl. W każdej chwili Użytkownik może jednak odwołać swoją zgodę na umieszczanie tego typu plików cookie na stronie http://terazswiecie.pl.

Artykuł 9.2. TAGI INTERNETOWE

http://terazswiecie.pl może okazjonalnie używać znaczników internetowych (zwanych również « tagami » lub znacznikami akcji, jednopikselowymi GIF-ami, przezroczystymi GIF-ami, niewidocznymi GIF-ami i GIF-ami typu « one-to-one ») i wdrażać je za pośrednictwem partnera analityki internetowej, który może znajdować się (a tym samym przechowywać odpowiednie informacje, w tym adres IP Użytkownika) w innym kraju.

Tagi te są umieszczane zarówno w reklamach internetowych umożliwiających użytkownikom Internetu dostęp do Witryny, jak i na różnych stronach Witryny.

Technologia ta pozwala na ocenę reakcji osób odwiedzających Witrynę oraz efektywności jej działania (np. ilość otwarć strony i przeglądanych informacji), a także na ocenę korzystania z Witryny przez Użytkownika.

Zewnętrzny dostawca usług może zbierać informacje o osobach odwiedzających Stronę i inne strony internetowe przy użyciu tych znaczników, sporządzać raporty o aktywności na Stronie dla http://terazswiecie.pl oraz świadczyć inne usługi związane z korzystaniem ze Strony i Internetu.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja.
Wszelkie spory związane z korzystaniem z witryny http://terazswiecie.pl podlegają prawu francuskiemu. Z wyjątkiem przypadków, w których prawo na to nie zezwala, wyłączną jurysdykcję przyznaje się właściwym sądom w Paryżu.